lamétéo.info
Société

Nǔkplɔ́n dó fɔngbè mɛ̀ wémá atɔ̀n tɔ́n : wekwǐn asi, asú, gbèdyɔ́xwì.

Partager

Nǔkplɔ́n wéma atɔ̀n énɛ́ lɛ́ɛ ɔ́, mɛ́ɖáxó Raphaël ZÒSÚNGBÓ wɛ́ ɖetɔ́n. Mɛsi zòjàgě kplɔ́n mɛ́ tɔ́ wɛ̀ ɖò azɔ̌mɛxwé linsinmɛ tɔn ɖélɛ́ɛ. Wěmazɔ́wátɛ̀n “La croix du Bénin” wɛ́ ɖe wěma atɔ̀n énɛ́ lɛ́ɛ tɔ́n.

Nǔkplɔ́n wémá lɛ́ɛ tíntɔ́n sín nǔwiwá ɔ́ tǐin ɖò sibígbè azǎn 6ɔ lyásùn xwè 2019ɔ tɔn. Mɛsi ɖaxó kplɔ́nyijǐb’alà vɔ̀ tɔn Albert Bienvenu AKƆ̀XÁ sín asá mɛ̀ wɛ̀ è sɔ́ nǔwiwá ɔ́ júnjɔ́n.

Ɖò wěma 1ɔ mɛ̀ ɔ́, mɛ́ɖáxó ZÒSÚNGBÓ sɔ́ walɔ wekwǐn asi tɔn kplɔ́nkplɔ́n nyi tè. Azɔ̌ tɛnmɛ tɛnmɛ ɖò wěma enɛ́ mɛ̀ bó ná d’álɔ nǔkplɔ́ntɔ́ lɛ́ɛ bɔ̀ ye nǎ sixu mɔ̀ vivi nǔkplɔ́nkplɔ́n tɔn.

Ɖò wěma 2ɔ mɛ̀ ɔ́, é sɔ́ walɔ wekwǐn asú lɛ́ɛ tɔn kplɔ́nkplɔ́n nyi te kpódó lě è sixu bló xógbè lɛ́ɛ gbɔn é kpán.

Ɖò wěma 3ɔ mɛ̀ ɔ́, é tò agbɔ̌wxì lɛ́ɛ tɛ́nwínlɛ́nwín kpódó hweenu è nɔ́ zán yě lɛ́ɛ é kpán. É lɛ́ tò gbèɖyɔxwì lɛ́ɛ kpódó tínmɛ yetɔn lɛ́ɛ kpán hwɛ̌ cóbó wá dó sɛ́n è ɖɔ̀nǔ dó fɔngbè wlánwlán é gesi.

Wěma atɔ̀n nɛ́ lɛ́ɛ ná d’alɔ nǔkplɔ́n dó fɔngbè mɛ̀ titewungbe. Nǔkplɔ́nmɛ́tɔ́ kpódó nǔkplɔ́ntɔ́ bǐ mɔ̀ alyánnú yaɖé yaɖé.

Adǎnmácyóó nú wěmáwlántɔ́ ɔ́.


Partager

Articles similaires

Bénin : un directeur de collège en garde à vue pour tentative d’avortement à une élève de 3è

Venance TONONGBE

Félix Adégnika à Africasan5 : « Nous allons travailler pour que notre pays tienne ses engagements internationaux »

Venance TONONGBE

Vie des associations au Bénin : 20 étoiles pour la JCI Cotonou Aurore

Venance TONONGBE

1 Commentaire

ZOSSOUNGBO Houéfa novembre 21, 2019 at 8:25

Bonjour, où est ce qu’on peut se procurer les livres en fon. J’en ai besoin Merci.

Reply

Laissez un commentaire